Huisregels en gedragscode Volleybalvereniging DASH

Volleybalvereniging DASH doet er alles aan een gezellig en veilig sportklimaat te creëren. Maatregelen worden genomen om vervelende situaties te voorkomen, zoals bijvoorbeeld het actief communiceren van normen en waarden (via de website / ophangen in het ‘t Jebink / overhandigen aan nieuwe leden). Hieronder worden gedragsregels genoemd die voortvloeien uit onze waarden en normen en tevens in lijn zijn met de Nevobo gedragscode. Natuurlijk moeten normen en waarden en hoe we met elkaar omgaan, gedragen worden door de leden zelf. Door het goede voorbeeld te geven en kaders te stellen proberen we dit te waarborgen. Lid zijn van DASH betekent dat je instemt met en je houdt aan de regels, zoals hieronder beschreven. Het bestuur behoudt zicht het recht voor om bij overtreding en/of het niet volgen van onderstaande regels disciplinair in te grijpen. Dit kan ook betekenen een waarschuwing, schorsing of zelfs royeren als lid. DASH is huurder van de sportzaal. Dit betekent dat eenieder zich houdt aan de daar geldende huisregels. Denk ook aan de kantine/bar van het ‘t Jebbink. Het nuttigen van alcoholische dranken in/om de sportzaal buiten de kantine/bar, dus ook in de kleedkamers, is verboden. Het achterlaten van drankverpakkingen, flesjes, blikjes en glazen op en rond de speelvelden en de kleedkamers is eveneens verboden.

Normen & Waarden

Respect & Veiligheid: binnen de vereniging behoren alle leden en bezoekers zowel in als buiten het veld iedereen met respect te behandelen. Hieronder behoort ook het creëren van een veilig sportklimaat, waarbij eenieder zich thuis en veilig voelt.

Openheid & Toegankelijkheid; we streven naar een vereniging te zijn die toegankelijk is voor een brede groep mensen uit de omgeving van Vorden. We zijn een transparante volleybalvereniging waarbij het beleid, de kernwaarden en kerndoelstellingen voor iedereen inzichtelijk zijn. Door middel van elkaar positief aanspreken en van feedback te voorzien, behouden we een prettige sfeer.

Boeien & (Ver)binden; we streven er naar een grote mate van verbondenheid te creëren tussen leden en betrokkenen onderling, door samen te werken, activiteiten te organiseren en alle volleybal activiteiten zoveel als mogelijk te centraliseren in één accommodatie. We willen een wij-gevoel creëren.

Sportief presteren: naast het waarborgen van de breedtesport willen we ook zeker graag onze ambities waarmaken door met dames en heren op een zo hoog mogelijk niveau te acteren. Dit altijd met behoud van een sportieve houding.   

Samenwerken: samenwerken binnen de vereniging om de vereniging draaiende te houden en een mooie en aantrekkelijke plek te bieden voor iedereen die volleybal een warm hart toedraagt. Dit betekent dat elk lid op zijn tijd de handen uit de mouwen moet steken. De inzet van vrijwilligers is onmisbaar binnen de vereniging. Daarnaast samenwerking met scholen en Gemeente en maatschappelijke instanties ten einde onze maatschappelijke verantwoordelijkheid te nemen en een positieve rol te spelen binnen de Vordense samenleving.

Algemene gedragscode

Sport is een belangrijk onderdeel in de samenleving. Sport kan een belangrijke maatschappelijke waarde hebben binnen onze samenleving, maar helaas zien we ook negatieve verschijnselen zoals scheldpartijen, schreeuwende ouders, negatief gedrag van spelers en supporters.

DASH wil graag een goed en stimulerend sportklimaat. In zo’n klimaat behoren saamhorigheid, respect en aandacht voor de ander tot de normale omgangsvormen en wordt op ongewenst gedrag alert gereageerd.

Zo’n klimaat vereist een actieve bijdrage van eenieder. Dat betekent dat niet alleen wordt toegezien op het eigen gedrag, maar ook op dat van anderen.

Ongewenst gedrag behoort altijd aan de orde te worden gesteld, hetzij door het rechtstreeks aanspreken van betrokkene(n), hetzij door het inschakelen van derden (vertrouwenspersoon). Het doel van de gedragscode is om deze uitgangspunten expliciet onder de aandacht te brengen van alle leden/ouders van leden/supporters.

DASH staat voor sportiviteit en respect. Wij verwachten dat iedereen zich aan deze gedragsregels houdt. Spreek elkaar aan, als iemand deze regels niet naleeft, of meldt het bij de begeleiders/coaches.

Sporters

 1. Probeer te winnen met respect voor jezelf, je teamgenoten en je tegenstanders.
 2. Speel volgens de officiële spelregels.
 3. Vind eerlijk en prettig spelen belangrijk en presteer zo goed mogelijk.
 4. Aanvaard de beslissingen van de scheidsrechter op een sportieve manier.
 5. Beïnvloed de scheidsrechter niet door onbehoorlijke taal of agressieve gebaren en woorden.
 6. Laat je niet ontmoedigen door een nederlaag.
 7. Feliciteer de tegenstander met het behaalde succes als je zelf de verliezer bent.
 8. Onsportiviteit van de tegenstander is nooit een reden om zelf onsportief te zijn.
 9. Wijs je medespelers gerust op onsportief of onplezierig gedrag

 

 • Heb de moed om je eigen fouten of tekortkomingen met anderen te bespreken, bijvoorbeeld met je coach/begeleider, teamgenoten of je ouders.
 • Respecteer het werk van al die mensen die ervoor zorgen dat in je sport mogelijkheden bestaan te trainen en wedstrijden te spelen. Dit is namelijk niet zo vanzelfsprekend.

Ouders en verzorgers

 1. Bedenk dat kinderen sporten voor hun plezier en niet voor het uwe.
 2. Moedig uw kind altijd aan om volgens de regels te spelen.
 3. Leer uw kind dat eerlijke pogingen net zo belangrijk zijn als winnen, zodat het resultaat van elke wedstrijd geaccepteerd wordt zonder onnodige teleurstelling.
 4. Verander een nederlaag in een overwinning door uw kind te helpen te werken aan een grotere vaardigheid en het worden van een goede sportman/-vrouw. Maak het kind nooit belachelijk en geef het geen uitbrander als het een fout heeft gemaakt of een wedstrijd heeft verloren.
 5. Bedenk dat kinderen het beste leren door na te doen. Applaudisseer voor goed spel van beide teams.
 6. Val een beslissing van een scheidsrechter of coach niet in het openbaar af en trek nooit hun integriteit in twijfel.
 7. Ondersteun alle pogingen om verbaal en fysiek misbruik tijdens sportactiviteiten door de jeugd te voorkomen.
 8. Erken de waarde en het belang van trainers/coaches en scheidsrechters. Deze vrijwilligers geven hun tijd en kennis om het sporten van uw kind mogelijk te maken.

Trainers en coaches/begeleiders

 1. Wees redelijk in de eisen ten aanzien van de tijd, de energie en het enthousiasme van jeugdige spelers. Bedenk dat jongeren ook andere interesses hebben.
 2. Zorg ervoor dat je goed op de hoogte bent van de spelregels.
 3. Leer je spelers dat de spelregels afspraken zijn waaraan niemand zich mag onttrekken.
 4. Deel daar waar mogelijk is de kinderen in volgens leeftijd, vaardigheid en fysieke gesteldheid.
 5. Bedenk dat kinderen voor hun plezier spelen en iets willen leren. Winnen is slechts een onderdeel van het spel. Verliezen trouwens ook.
 6. Schreeuw niet en maak de kinderen nooit belachelijk als zij fouten maken of een wedstrijd verliezen.
 7. Aanvaard de beslissingen van de scheidsrechter en vermijd discussies tijdens de wedstrijd.
 8. Beïnvloed de scheidsrechter niet door onbehoorlijke taal of agressieve gebaren en woorden.
 9. Ontwikkel teamrespect voor de vaardigheid van de tegenstander en voor de beslissing van de scheidsrechter en voor de trainer van de tegenstander.
 • Kinderen hebben een trainer, coach/begeleider nodig die zij respecteren.
 • Wees gul met lof wanneer het verdiend is.
 • Blijf op de hoogte van de beginselen van goede training en van groei en ontwikkeling van kinderen.

Scheidsrechters

 1. Zorg ervoor dat u goed op de hoogte bent van de spelregels van het niveau dat u fluit.
 2. Fluit vol overtuiging en durf consequent te fluiten.
 3. Wees beslist, objectief en beleefd bij het constateren van fouten.
 4. Zorg ervoor dat zowel in als buiten het speelveld uw gedrag sportief is.

Zijn er ondanks bovengenoemde regels toch nog problemen, zit je ergens mee of ben je het ergens niet mee eens? Blijf er dan niet mee lopen maar bespreek het met je trainer, coach/begeleider of iemand van de TC. Dan kunnen we daar vast iets aan doen.

Seksuele intimidatie:

Ook volleybal is een sport waar intimiteit en lichamelijk contact een rol kunnen spelen. DASH vindt het belangrijk dat we binnen de vereniging heldere afspraken maken over de grenzen van lichamelijk contact en intimiteit, vooral die tussen begeleider en sporter. Daarom willen we dat alle vrijwilligers van de vereniging, zoals coaches, trainers en begeleiders onze gedragsregels kennen en onderschrijven.

Gedragsregels voor begeleiders in de sport
In de sport is de relatie tussen de trainer en de sporter erg belangrijk. Daarom heeft de georganiseerde sport gedragsregels vastgesteld, gericht op trainers, coaches, kaderleden etc. De gedragsregels maken deel uit van het Tuchtreglement van de sportbond. Ze geven aan waar de grenzen liggen in het contact tussen begeleider en sporter. De regels op een rij:

 • De begeleider zorgt voor een veilige omgeving en sfeer.
 • De begeleider tast de sporter niet in zijn waardigheid aan dringt niet verder in het privéleven van de sporter door dan nodig.
 • De begeleider onthoudt zich van elke vorm van (machts)misbruik of seksuele Intimidatie tegenover de sporter.
 • Seksuele handelingen en seksuele relaties tussen de begeleider en de jeugdige sporter tot zestien jaar zijn onder geen beding geoorloofd en worden beschouwd als seksueel misbruik.
 • De begeleider mag de sporter niet zodanig aanraken dat de sporter en/of de begeleider dit ervaart als seksueel of erotisch van aard.
 • De begeleider onthoudt zich van (verbale) seksueel getinte intimiteiten.
 • De begeleider zal tijdens training (stages), wedstrijden en reizen gereserveerd en met respect omgaan met de sporter.
 • De begeleider heeft de plicht de sporter te beschermen tegen schade en (machts)misbruik als gevolg van seksuele Intimidatie.
 • De begeleider zal de sporter geen (im)materiële vergoedingen geven met de bedoeling tegenprestaties te vragen. Ook de begeleider aanvaardt geen extra financiële beloning of geschenken van de sporter anders dan vooraf is afgesproken.
 • De begeleider ziet erop toe dat deze regels worden nageleefd door iedereen die bij de sporter is betrokken.
 • In die gevallen waarin de gedragsregels niet (direct) voorzien, ligt het binnen 
 • De verantwoordelijkheid van de begeleider in de geest hiervan te handelen.
Pesten: Pestgedrag hoort absoluut niet thuis bij DASH. Niet op het veld, niet binnen je team en ook niet tegen de tegenstander. Dan hebben we het over zaken als zogenaamd ‘leuke’ opmerkingen maken over iemand, buitensluiten van een speler, bezittingen afpakken of verstoppen, slaan, schoppen, jennen of pesten via social media. Van sporters, trainers en coaches verwachten we dat zij actief optreden tegen pestgedrag. Binnen onze vereniging willen we aandacht geven aan het voorkomen/het tegengaan van pestgedrag. Daartoe is een pestprotocol opgesteld. Zie Pesten binnen de Volleybalvereniging

V(ertrouwens) C(ontact) P(ersoon)

Mocht je binnen onze vereniging niet de juiste persoon vinden om jouw problemen in verband met ongewenst gedrag aan voor te leggen dan heb je de mogelijkheid om contact op te nemen met de VCP van de Nevobo .